online katalog

Půjčovní doba pro dospělé

Pondělí9:00-11:00 a 12:00-16:00
Úterý9:00-11:00 a 12:00-17:00
StředaZAVŘENO
Čtvrtek9:00-11:00 a 12:00-17:00
Pátek9:00-11:00

Ceník služeb a pokut

Roční registrace

 • Dospělí: 200,- Kč
 • Děti do 15 let vč.: 100,- Kč
 • Důchodci, studenti, ženy na mateřské: 100,- Kč

Poplatky

 • Poplatek za vyřízení MVS 100,- Kč za knihu
 • Poplatek za ztrátu čtenářské legitimace 10,- Kč
 • Poplatek za poškození čárového kódu dokumentu 5,-Kč
 • Poplatek za ztrátu nebo poškození knihy – cena knihy+30,- Kč manipulační poplatek
 • Poplatek za ztrátu nebo poškození časopisu – pořizovací cena časopisu

Pokuty: děti/dospělí

 • 1. upomínka: 10,- Kč /  10,- Kč
 • 2. upomínka: 15,- Kč /  20,- Kč
 • 3. upomínka: 25,- Kč/   50,- Kč
 • 4. upomínka: 50,- Kč/ 100,- Kč

 

Internet

 • Internet pro registrované čtenáře ZDARMA (uživatel je povinen dodržovat Knihovní řád a Pravidla pro využívání počítačů)

Půjčovní doba pro děti

Pondělí12:00-16:00
Úterý12:00-17:00
StředaZAVŘENO
Čtvrtek 12:00-17:00
PátekZAVŘENO

Knihovní řád Městské knihovny Vladimíra Holana v Bělé pod Bezdězem

I. Úvodní ustanovení

Čl. 1

Knihovna Vladimíra Holana je veřejnou základní knihovnou ve smyslu Zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb v aktuálním znění, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 4/2002.

Čl. 2

Každý návštěvník knihovny je povinen dodržovat tento Knihovní řád a obecné právní normy, nepoškozovat majetek knihovny, zachovat klid a pořádek v prostorách knihovny a řídit se pokyny jejich pracovníků.

Čl. 3

Knihovna uživatelům poskytuje tyto služby:

 • půjčování informačních pramenů (knihy a periodika), absenční a prezenční
 • půjčování informačních pramenů, které knihovna nemá ve svém knihovním fondu, meziknihovní výpůjční službou (dále MVS), tj. zajištění informačních pramenů z jiných knihoven
 • poskytování základních bibliograficko-informačních služeb
 • rezervování požadovaných informačních pramenů
 • přístup k internetu
 • tiskové výstupy z internetové stanice
 • kopírování
 • laminování
 • scanování

II. UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY

Čl. 4

Čtenářem knihovny se může stát fyzická osoba, které byl vydán čtenářský průkaz a má zaplacen roční (12 měsíců) registrační poplatek.

Čtenářský průkaz je vydán knihovnou na základě předložených osobních dokladů. Dokladem pro vydání průkazu je občanský průkaz, v případě cizince cestovní pas a povolení k trvalému pobytu. Děti při registraci zastupuje jeden z rodičů nebo zákonný zástupce.

Průkaz se vydává na období jednoho běžného roku, tj. 12 měsíců. Platnost čtenářského průkazu je dána zaplacením registrace podle cen uvedených v příloze č.1 tohoto knihovního řádu. Po uplynutí registrační doby je třeba platnost obnovit zaplacením další registrace. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

Přihláška dětí mladších 15 let musí být podepsána jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem, který ručí za úhrady při porušování Knihovního řádu a za úhrady při ztrátě vypůjčených informačních pramenů. Na přihlášce musí být uveden platný kontakt na odpovědnou osobu.

Případnou ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen ohlásit, do nahlášení ztráty zodpovídá za případné zneužití čtenářského průkazu a škody tím vzniklé.  Čtenář je povinen ohlásit knihovně změnu příjmení a bydliště.

 Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb.

Uživatel, pokud chce využít služeb knihovny v plném rozsahu, je povinen uvést identifikační údaje a povolit jejich zpracování knihovnou. Pokud uživatel nedá souhlas se zpracováním identifikačních údajů, může používat pouze služeb čítárny.

Pokud čtenář, který má vypořádány všechny své závazky vůči knihovně, požádá o zrušení registrace, provede knihovna likvidaci jeho zpracovaných osobních údajů. 

Čl. 5

Čtenář je povinen předkládat při půjčování a vracení výpůjček čtenářský průkaz.

Čtenář nemá právo půjčovat výpůjčky z knihovny dalším osobám.

Pouze registrovaní čtenáři si mohou půjčovat absenčně (z volně vystaveného i skladištního fondu) knihy a časopisy z majetku knihovny.

Služby čítárny, informační a bibliografické služby může využívat každý návštěvník knihovny.

Pro práci s informačními technologiemi a využívání výpočetní techniky může knihovna vydat pokyny a stanovit časové limity.

 Čtenář je povinen dodržovat stanovenou výpůjční dobu.

 Literatura z příručních knihoven a denní tisk se půjčují pouze prezenčně (nepůjčují se mimo knihovnu).

 Výpůjčka zvlášť cenné nebo unikátní knihovní jednotky je možná pouze proti podpisu čtenáře.

U aktuálních periodik a požadovaných titulů může knihovna výpůjční dobu zkrátit a přizpůsobit ji poptávce čtenářů a možnostem knihovny.

Čl. 6

 Výpůjční lhůta je jeden měsíc a může být na požádání čtenáře prodloužena nejvýše dvakrát, a to pouze tehdy, nežádá-li publikaci další čtenář. Pokud čtenář výpůjčku nevrátí ani po tomto prodloužení, nebude mu žádný jiný dokument zapůjčen.

Jestliže čtenář nevrátí knihovní jednotky ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení dle Ceníku, který je přílohou tohoto Knihovního řádu. Pro vybírání sankčních poplatků za upomínky je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoliv doručení upomínky.

Jestliže čtenář ani po upomenutí výpůjčku nevrátí, bude následovat vymáhání právní cestou.

Doba absenční výpůjčky MVS je individuální a řídí se lhůtou stanovenou poskytující knihovnou. Při překročení výpůjční lhůty zaplatí čtenář pokutu 5,- Kč denně za knihovní jednotku. Čtenář bude na výši poplatků za MVS upozorněn předem při objednávce MVS. Čtenář může požádat o prodloužení výpůjčky MVS maximálně 5 dní před vypršením stanovené výpůjční doby. Knihy z MVS nelze prodloužit, pokud jsou na ně další rezervace.

Čl. 7

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.

Čtenář a zástupce knihovny mají znát stav půjčovaného dokumentu a na základě znalostí uskutečňovat výpůjčku. Čtenář je povinen okamžitě hlásit knihovně zjištěnou závadu a ztrátu. Vrací-li výjimečně čtenář výpůjčky poštou, plně zodpovídá za jejich doručení.

Čl. 8

Při poškození nebo ztrátě výpůjčky je čtenář povinen v dohodě s knihovnou odstranit škodu nebo nahradit výpůjčky takto:

 1. stejným vydáním informačního pramene
 2. stejným titulem jiného vydání informačního pramene
 3. uhrazením hodnoty výpůjčky peněžní částkou ve výši, kterou stanoví knihovna (aktuální cena knihy, minimálně 300,- Kč)
 4. d) dohodou s knihovnou o jiné náhradě (např. titulů, které knihovna vybere)

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

O způsobu náhrady ztráty či poškození rozhoduje knihovna.  K uvedeným náhradám se připočítává finanční náhrada dle schváleného ceníku za likvidaci způsobené škody, včetně náhrady knihovnického zpracování ztracené knihovní jednotky. 

Čl. 9

Při práci s výpočetní technikou jsou uživatele povinni se řídit písemnými instrukcemi umístěnými u zařízení a také pokyny pracovníků knihovny.

Čl. 10

Do půjčoven a čítáren není dovoleno přinášet občerstvení.

III.  Závěrečná ustanovení

Čl. 11

Připomínky a poznatky týkající se služeb knihovny má čtenář možnost sdělit pracovníkům půjčovny.

Stížnosti týkající se služeb řeší pracovník knihovny, závažnější stížnosti pak zřizovatel.

Knihovní řád je závazný pro knihovnu i pro uživatele. Soustavné a úmyslné porušování knihovního řádu může mít za následek odnětí práva užívat služby knihovny. Z práva používat služeb knihovny mohou být vyloučeni uživatelé i z hygienických důvodů.  Pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým nebo pod vlivem psychotropních nebo obdobných látek.

Součástí knihovního řádu jsou
následující přílohy:

č.1 Ceník služeb a pokut 

č.2 Pravidla využívání a přístupu k internetu – oddělení pro děti

č.3 Pravidla pro využívání počítačů a přístup k internetu – oddělení pro dospělé   

Tento Knihovní řád byl schválen usnesením Rady města č. 21/1 ze  dne 15. 1. 2024